ترجمه فارسی صحیفه سجادیه نيايش چهل و ششم
در روز فطراز دعاهاى صحيفه سجاديه كه‌  حضرت هنگام فراغت از‌  نماز عيد فطر به‌  اين دعا با‌  خداى تعالى راز  ‌و‌  نياز مى كرد
̶    اى خدائى كه‌  ترحم مى كنى بر‌ كسى كه‌  بندگان بر‌ او‌  ترحم نمى كنند (يعنى آنكه رانده درگاه خلق شد  ‌و‌  بر‌ او‌  كسى ترحم نكرد  ‌و‌  از‌  همه درها نااميد است تو‌  بر‌ چنين كس مخصوصا ترحم خواهى كرد  ‌و‌  از‌  ترحم خلق بى نيازش مى گردانى.)
̶    اى خدائى كه‌  از‌  لطف  ‌و‌  كرم  ‌آن كس را‌  كه‌  غريب  ‌و‌  رانده  ‌ى‌  شهر  ‌و‌  ديارها شد به‌  درگاهت مى پذيرى  
̶    اى خدائى كه‌  حاجتمندان درگاهت را‌  به‌  چشم حقارت نمى نگرى (بلكه به‌  لطف  ‌و‌  مهربانى حاجتشان روا مى گردانى)
̶    و اى خدائى كه‌   ‌آن بندگان را‌  كه‌  به‌  الحاح  ‌و‌  اصرار به‌  درگاهت حاجت مى طلبند آنان را‌  محروم  ‌و‌  نااميد نمى كنى (بلكه الحاح  ‌و‌  سماجت بندگان را‌  به‌  درگاه رحمتت دوست مى دارى)
̶    و اى خدائى كه‌  دست رد  ‌و‌  حرمان به‌  جبهه  ‌آن بندگان كه‌  با‌  ناز  ‌و‌  دلال به‌  درگاه عز  ‌و‌  جلالت مى آيند نخواهى گذاشت (و با‌  همه غرور  ‌و‌  سركشى چون به‌  درگاهت آمده اند ناز آنها را‌  مى كشى  ‌و‌  حاجتشان از‌  كرم روامى سازى)
̶    اى خدائى كه‌  تحفه كوچكى (و طاعت قليلى) را‌  از‌  بندگانت مى گزينى  ‌و‌  عمل اندكشان را‌  پاداش بسيار عطا مى كنى  
̶    و اى خدائى كه‌  عبادت اندك بندگان را‌  (كه هر‌  چند بسيار هم باشد در‌  مقابل نعمتهاى بى حد  ‌و‌  حسابت  ‌آن عمل بسيار اندك است) جزاى بزرگ (در دنيا  ‌و‌  آخرت  ‌و‌  ثواب عظيم بهشت ابد) مرحمت مى كنى  
̶    اى خدائى كه‌  هر‌  كس از‌  بندگان (به واسطه طاعت) به‌  تو‌  نزديك شد (و به‌  درگاهت تقرب جست تو‌  هم (با همه عز  ‌و‌  جلال) به‌  او‌  نزديك مى شوى  
̶    و اى خدائى كه‌  هر‌  كس از‌  بندگان به‌  طغيان  ‌و‌  عصيان از‌  تو‌  رو‌  بگرداند تو‌  (از لطف  ‌و‌  كرم) او‌  را‌  باز به‌  سوى خود مى خوانى  
̶    و اى خدائى كه‌  در‌  بخشش نعمت  ‌و‌  احسان (به واسطه كفر  ‌و‌  عصيان بندگان) حالت تغيير نخواهد كرد  ‌و‌  (در مقابل كفر  ‌و‌  طغيان خلق) مبادرت به‌  انتقام آنان نخواهى فرمود
̶    و اى خدائى كه‌  ثمره  ‌و‌  نتيجه حسنه نكوكاران را‌  بپرورانى تا‌  نمو  ‌و‌  زيادت يابد (تا آنكه بر‌ بندگان يك حسنه را‌  ده‌   ‌و‌  صد هزار  ‌و‌  اضعاف مضاعف مى گردانى)  ‌و‌  از‌  گناهان  ‌و‌  سيئات خلق درمى گذرى  ‌و‌  مى بخشى تا‌  آنكه گناهان را‌  به‌  كلى محو مى گردانى  
̶    اى خدا آمال  ‌و‌  حاجتمندان خلق هنوز نرسيده به‌  كمترين مرتبه كرم بى انتهايت حاجت روا برمى گردند  ‌و‌  به‌  يك فيضان درياى جود  ‌و‌  كرمت ظروف همه  ‌ى‌  خواهشها(ى خواهشمندان عالم) پر مى شود (يعنى همه آرزوهاى حاجتمندان  ‌و‌  خواهشهاى مشتاقان  ‌و‌  نيازمندان عالم كمترين افاضه فيض حق  ‌و‌  اندك التفات سلطان عالم وجود همه حاجتها روا  ‌و‌  جميع مقاصد ادا خواهد شد  ‌و‌  به‌  يك موج درياى بى نهايت رحمتش به‌  تمام ظرفيت ارباب نياز بى نياز شوند  ‌و‌  فقيران  ‌و‌  محتاجان عالم مستغنى كردند)  ‌و‌  توصيف  ‌و‌  نعت تمام خلق (از رسولان  ‌و‌  فرشتگان  ‌و‌  حكيمان  ‌و‌  عارفان الهى) در‌  پيش نعوت  ‌و‌  اوصاف جمال  ‌و‌  جلال بى حد  ‌و‌  نهايتت هيچ است (چون صفات عين ذات است احدى جز  ‌آن ذات يكتا به‌  حقيقت اوصافش نتواند رسيد زيرا بكنه ذات حق هيچ كس را‌  راه نيست كه‌  عقل كل‌   ‌و‌  خاتم رسل عرض كرد سبحانك ما‌  اثنى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك  ‌و‌  ما‌  عرفناك حق معرفتك  ‌و‌  در‌  دعا عرض مى كرد رب زدنى فيك تحيرغير حيرانى در‌  اين ره‌  گام نيستراه عشق است اين ره‌  حمام نيستهر كسى را‌  نام معشوقى كه‌  هستمى برد معشوق ما‌  را‌  نام نيست
̶    پس (اى خداى يكتا) تو‌  را‌  برترين مقام بلند است فوق هر‌  بلند مقام (و فوق هر‌  چه در‌  عقل  ‌و‌  فكرت  ‌و‌  انديشه گنجد هر‌  چه در‌  انديشه آيد  ‌آن فناست آنچه در‌  انديشه نايد  ‌آن خداست  ‌و‌  تو‌  را‌  جلال بى حد  ‌و‌  نهايت  ‌و‌  مجد  ‌و‌  بزرگوارى نامنتهاست فوق هر‌  جلال كه‌  در‌  انديشه خرد گنجد
̶    و هر‌  بزرگى پيش تو‌  كوچك است هر‌  با‌  مجد  ‌و‌  شرافتى در‌  جنب مجد  ‌و‌  شرافتت حقير  ‌و‌  ناچيز است هر‌  كس به‌  غير حضرتت وارد شود ناكام برگردد  ‌و‌  هر‌  كه‌  به‌  غير درگاهت روى آرد زيان كار ابد است كسان كه‌  به‌  درگاه غير تو‌  نازل آمدند ضايع  ‌و‌  باطل الذات شدند  ‌و‌  محروم  ‌و‌  منقطع از‌  خير  ‌و‌  سعادت جز آنكه جوياى فضل  ‌و‌  احسان تست  
̶    اى خدا درگاه كرمت به‌  روى مشتاقان باز است  ‌و‌  جود  ‌و‌  احسانت براى خواستاران مباح فريادخواهان را‌  زود به‌  فرياد مى رسى،
̶    اميدواران از‌  درگاه كرمت هرگز محروم نشوند  ‌و‌  هر‌  كه‌  رو‌  به‌  درگاه تو‌  آرد نااميد نگردد، آمرزش طلبان به‌  مغفرتت نائل  ‌و‌  به‌  قهر  ‌و‌  انتقامت معذب نخواهند شد (هر كه‌  از‌  گناهش به‌  درگاهت استغفار  ‌و‌  طلب آمرزش كند آمرزيده شود  ‌و‌  از‌  رنج  ‌و‌  عذاب ايمن گردد)
̶    رزق تو‌  (و سفره  ‌ى‌  جودت) بر‌ اهل معصيتت هم مبسوط  ‌و‌  گشاده است (تا چه رسد به‌  اهل طاعت)(روزى چو دهى گناهكاران را‌  محروم كجا كنى تو‌  ياران را‌  بر سفره فضل  ‌و‌  جود  ‌و‌  احسانتهر مومن  ‌و‌  كافر است مهمانت
̶    بردبارى  ‌و‌  حلمت به‌  دشمنان  ‌و‌  اهل عصيان روى آورد (يعنى با‌  كافران  ‌و‌  معصيتكاران حلم مى كنى باشد كه‌  به‌  درگاهت باز آيند  ‌و‌  به‌  رحمتت نائل گردند عادتت احسان به‌  بدكارانست (تا چه رسد به‌  نيكوكاران)  ‌و‌  رفتارت مدارا  ‌و‌  ترحم است به‌  حال اهل طغيان تا‌  آنجا كه‌  از‌  حلم  ‌و‌  مداراى تو‌  مغرور شده  ‌و‌  غافل از‌  رجوع به‌  درگاه كرمت شدند  ‌و‌  مهلتى كه‌  به‌  آنها دادى از‌  بازگشت به‌  سوى رحمتت آنان را‌  مانع گرديد
̶    همانا تو‌  به‌  آنها مهلت دادى كه‌  روزى متنبه شوند  ‌و‌  به‌  درگاهت باز آيند (اما آنها از‌  شقاوت  ‌و‌  بدبختى خود زمان مهلت بازنگشتند  ‌و‌  به‌  سوء اختيار خود را‌  از‌  رحمتت محروم ساختند)  ‌و‌  اهل طغيان  ‌و‌  عصيان را‌  براى  ‌آن مهلت دادى (و تعجيل در‌  عذابشان نفرمودى) كه‌  به‌  دوام ملكت (و ابديت سلطنت  ‌و‌  قدرتت) مطمئن بودى (طاغيان هرگز تجاوز  ‌و‌  تصرف در‌  ملكت) نتوانند كرد (و از‌  طغيان  ‌و‌  سركشيشان بر‌ خود زيان مى رسانند نه در‌  ملك تو) پس‌  مهلت به‌  آنها دادى تا‌  هر‌  كه‌  اهل سعادت است خاتمه امرش را‌  سعادت گردانى  ‌و‌  هر‌  كه‌  اهل شقاوت است (به  ‌آن مهلت بر‌ او‌  اتمام حجت شده  ‌و‌  پس‌  از‌  اتمام حجت) او‌  را‌  مخذول  ‌و‌  مردود سازى  
̶    و همه (اهل سعادت  ‌و‌  شقاوت) به‌  سوى حكم ازلى تست  ‌و‌  بازگشت امورشان (و مال احوالشان) رجوع به‌  فرمان (قضاى مبرم) حضرتت خواهد بود (نه سعيد بدون فرمان ازلى  ‌و‌  قضا  ‌و‌  قدر حتمى الهى كارى تواند كرد  ‌و‌  نه شقى از‌  حكم قضا  ‌و‌  قدر حق قدمى بيرون تواند نهاد (كلا نمد هولاء  ‌و‌  هولاء من‌  عطاء ربك) همه را‌  رحمت واسعه  ‌ى‌  الهى يارى مى كند تا‌  به‌  مقصدى كه‌  لايق آنهاست برسند) از‌  طول مدت سركشان (و دور حكومت طاغيان  ‌و‌  ستمكاران) به‌  قوت  ‌و‌  سلطنتت ضعفى نرسد (و خللى به‌  حسن نظام خلقتت وارد نياورد كه‌  ملك  ‌و‌  سلطنتت ازلى  ‌و‌  ابدى  ‌و‌  مصون از‌  رخنه  ‌و‌  تصرف خلق است خلق در‌  مقابل اقتدارت همه ضعيف  ‌و‌  ذليل  ‌و‌  حقير  ‌و‌  محكوم فرمان تقديرند)  ‌و‌  از‌  اينكه تو‌  تعجيل در‌  انتقام طاغيان نفرمائى  
̶    برهان كامل  ‌و‌  حجت بالغه ات را‌  (و شرع تكوين  ‌و‌  شريعت كه‌  حق  ‌و‌  حقيقت است) ضايع  ‌و‌  باطل نتوانند كرد
̶    برهان كامل  ‌و‌  حجت بالغه ات را‌  (و شرع تكوين  ‌و‌  شريعت كه‌  حق  ‌و‌  حقيقت است) ضايع  ‌و‌  باطل نتوانند كرد
̶    و سلطنت حضرتت تنها سلطنت ثابت ازلى است (و سلطنت  ‌و‌  اقتدار مخلوق به‌  سرعت زوال پذير  ‌و‌  نابود شدنى است) پس‌  واى بر‌ آنكه  ‌و‌  حسرت ابد بر‌ آنكه روى از‌  تو‌  به‌  ديگر سوى كند  ‌و‌  ناكامى  ‌و‌  خذلان ابد بر‌  ‌آن كس كه‌  از‌  عطاى تو‌  محروم شود  ‌و‌  شقاوت  ‌و‌  حرمان  ‌و‌  بدبختى حداكثر  ‌آن كس راست كه‌  از‌  تو‌  غافل شود (و بر‌ تو‌  غرور كند)
̶    آن مغرور غافل (نمى داند) چه دوران بسيار در‌  عذاب خواهد گذرانيد  ‌و‌  چه مدت طولانى در‌  عقاب  ‌و‌  انتقامت رفت  ‌و‌  آمد خواهد كرد  ‌و‌  چه قدر انتهاى امرش از‌  فرج  ‌و‌  آسايش دور است  ‌و‌  چه اندازه نااميد است كه‌  بتواند آسان از‌   ‌آن (دوزخ قهر  ‌و‌  عقوبت) بيرون آيد (و اين قهر  ‌و‌  عقاب سركشان  ‌و‌  بدكاران) از‌  حكم قضاى تو‌  عدل محض است هيچ در‌   ‌آن جورى نيست  ‌و‌  عين عدل  ‌و‌  انصاف در‌  حكم تست ابدا بر‌  ‌آن كس ظلم  ‌و‌  جور نشده
̶    زيرا كه‌  تو‌  حجت  ‌و‌  برهانت را‌  بر‌ خلق آشكار كردى (و بر‌ مومن  ‌و‌  كافر اتمام حجت كامل فرمودى)  ‌و‌  بر‌ بندگان انواع راه عذرخواهى  ‌و‌  هر‌  گونه راه آسان را‌  نمودى (يعنى بر‌ خلق به‌  واسطه نصايح رسولان  ‌و‌  حجج بالغه جانشينان پيغمبران  ‌و‌  علماء ربانى  ‌و‌  قبول توبه  ‌و‌  عذرخواهى به‌  درگاه خدا  ‌و‌  هرگونه طريق آشتى با‌  دوست را‌  بدست آنها دادى  ‌و‌  باز از‌  طغيان  ‌و‌  سركشى باز نگشتند پس‌  به‌  سوء اختيار خود  ‌و‌  به‌  پيروى هواى نفس خويش قهر  ‌و‌  عذاب الهى را‌  بر‌ خود طلبيدند)  ‌و‌  همانا تو‌  از‌  پيش (از عاقبت كارشان) به‌  وعده عذاب (كفر  ‌و‌  گناه)  ‌و‌  وعد  ‌و‌  تشويق  ‌و‌  ترغيب به‌  ثواب  ‌و‌  پاداش طاعت  ‌و‌  بندگى در‌  حق بنده گان لطف كامل فرمودى  ‌و‌  (در عاقبت كار بدكاران  ‌و‌  حسن عاقبت نكوكاران  ‌و‌  عقاب  ‌و‌  ثواب آنان) مثلهاى گوناگون زدى (يعنى وعده عقاب  ‌و‌  قهر  ‌و‌  وعده ثواب  ‌و‌  بهشت ابد از‌  لطف تو‌  بود كه‌  بندگان را‌  از‌  دوزخ در‌  آيات عذاب قرآن مبارك بترسانى  ‌و‌  به‌  بهشت ابد  ‌و‌  سعادت سرمد  ‌و‌  نعمت بى حد  ‌و‌  نهايت در‌  آيات رحمت تشويق  ‌و‌  ترغيب كنى  ‌و‌  اين لطف را‌  هم به‌  حد اكمل در‌  حق بندگان فرمودى  ‌و‌  براى تنبيه خلق بر‌ هلاك  ‌و‌  عذاب بدكاران  ‌و‌  نجات  ‌و‌  رحمت نكويان مثالها آوردى تا‌  مردم از‌  راه كفر  ‌و‌  گناه به‌  راه آشتى برگردند)  ‌و‌  زمانى طولانى (براى هدايت  ‌و‌  آشتى بندگان با‌  خداى خود) به‌  آنها مهلت دادى  ‌و‌  با‌  آنها مدارا كردى  ‌و‌  انتقام (كافران  ‌و‌  بدكاران) را‌  به‌  تاخير انداختى در‌  صورتى كه‌  مى توانستى بفور  ‌و‌  عجلت از‌  آنها انتقام كشى  
̶    مدارايت از‌  روى عجز  ‌و‌  ناتوانى (از انتقام  ‌و‌  هلاكشان) نبود  ‌و‌  مهلتت از‌  سستى در‌  كارشان نبود  ‌و‌  امساك  ‌و‌  خوددارى از‌  كيفر آنها نه اين بود كه‌  غفلت از‌  آنها داشتى يا‌  انتظار وقت (مناسب) مى كشيدى اينها هيچ نبود تنها براى اين بود كه‌  حجتت را‌  در‌  حق خلق به‌  نهايت بلاغت رسانى  ‌و‌  كرمت را‌  به‌  حد اكمل  ‌و‌  احسانت را‌  به‌  مرتبه وفور  ‌و‌  اوفى  ‌و‌  نعمتت را‌  به‌  حد اتم  ‌و‌  اكمل برسانى  ‌و‌  تمام آنچه ذكر شد (از اتمام حجت) وحداتم جود  ‌و‌  كرم  ‌و‌  احسان  ‌و‌  انعامت در‌  حق خلق از‌  ازل بوده  ‌و‌  تا‌  ابد خواهد بود
̶    و حجت  ‌و‌  برهانت بزرگتر از‌   ‌آن است كه‌  به‌  تمامه به‌  وصف درآيد  ‌و‌  مجد  ‌و‌  بزرگواريت بلند مرتبه تر از‌   ‌آن كه‌  به‌  كنهه به‌  حد  ‌و‌  انديشه عقل گنجد  ‌و‌  نعمتت بيشتر از‌   ‌آن است كه‌  به‌  احصاء  ‌و‌  شماره درآيد  ‌و‌  احسانت افزونتر از‌  آنكه بر‌ كمتر حد  ‌آن شكرگزارى توان كرد
̶    و مرا تقصير (و قصور) از‌  اداى حمد  ‌و‌  ثنايت به‌  سكوت وامى دارد  ‌و‌  عجز  ‌و‌  درماندگى از‌  تمجيد  ‌و‌  تعظيم جلالت به‌  امساك از‌  نعت  ‌و‌  وصف الزام مى كند نه آنكه راغب  ‌و‌  مايل به‌  سكوت  ‌و‌  امساك از‌  حمد  ‌و‌  ثنايت باشم بلكه چون به‌  منتهاى قصور  ‌و‌  عجز خود اعتراف مى كنم سكوت مى كنم  ‌و‌  الا با‌  همه عجز  ‌و‌  قصور به‌  ستايش  ‌و‌  سپاست مشتاقم)
̶    پس اينك اى خدا به‌  درگاه كرمت به‌  قصد  ‌و‌  اخلاص روى آورده  ‌و‌  (از لطف  ‌و‌  رحمتت) نيكو عطاى تو‌  را‌  درخواست مى كنم. اى خدا پس‌  بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاكش درود فرست  ‌و‌  مناجاتم را‌  از‌  كرم بپذير  ‌و‌  دعايم مستجاب فرما  ‌و‌  خاتمه  ‌ى‌  كارم را‌  به‌  نااميدى  ‌و‌  محرومى از‌  رحمتت مگردان  ‌و‌  سئوالم را‌  بپذير  ‌و‌  دست رد بر‌ پيشانيم مگذار  ‌و‌  آنگاه كه‌  (اجل فرا رسد و) به‌  سوى تو‌  (از عالم دنيا) بازگردم جايگاهم گرامى دار (يعنى در‌  جوار رحمت  ‌و‌  بهشت سرمد) رضوانت مرا منزل ده‌  كه‌  همانا تو‌  بر‌ هر‌  چه خواهى قادرى  ‌و‌  قدرت كاملت ابدا به‌  مضيقه  ‌و‌  تنگنا برخورد نخواهد كرد (به خلاف خلايق كه‌  بر‌ هر‌  چه بخواهند به‌  تنگناى عجز  ‌و‌  مضيقه ناتوانى گرفتار شوند)  ‌و‌  بر‌ هر‌  درخواست كه‌  از‌  تو‌  كنند ابدا عجزى در‌  مقابل قدرتت وجود ندارد  ‌و‌  بر‌ هر‌  چيز توانائى  ‌و‌  (در ملك وجود) هيچ قوه  ‌و‌  قدرتى جز به‌  قدرت خداى بلند مرتبه عظيم الشان نخواهد بود.
متن عربی صحیفه سجادیه (46)
(وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ قَامَ قَائِماً ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ)
يَا مَنْ يَرْحَمُ مَنْ لَا يَرْحَمُهُ الْعِبَادُ وَ يَا مَنْ يَقْبَلُ مَنْ لَا تَقْبَلُهُ الْبِلَادُ وَ يَا مَنْ لَا يَحْتَقِرُ أَهْلَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ وَ يَا مَنْ لَا يُخَيِّبُ الْمُلِحِّينَ عَلَيْهِ. وَ يَا مَنْ لَا يَجْبَهُ بِالرَّدِّ أَهْلَ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ وَ يَا مَنْ يَجْتَبِي صَغِيرَ مَا يُتْحَفُ بِهِ، وَ يَشْكُرُ يَسِيرَ مَا يُعْمَلُ لَهُ. وَ يَا مَنْ يَشْكُرُ عَلَى الْقَلِيلِ وَ يُجَازِي بِالْجَلِيلِ وَ يَا مَنْ يَدْنُو إِلَى مَنْ دَنَا مِنْهُ. وَ يَا مَنْ يَدْعُو إِلَى نَفْسِهِ مَنْ أَدْبَرَ عَنْهُ. وَ يَا مَنْ لَا يُغَيِّرُ النِّعْمَةَ، وَ لَا يُبَادِرُ بِالنَّقِمَةِ. وَ يَا مَنْ يُثْمِرُ الْحَسَنَةَ حَتَّى يُنْمِيَهَا، وَ يَتَجَاوَزُ عَنِ السَّيِّئَةِ حَتَّى يُعَفِّيَهَا. انْصَرَفَتِ الْآمَالُ دُونَ مَدَى كَرَمِكَ بِالْحَاجَاتِ، وَ امْتَلَأَتْ بِفَيْضِ جُودِكَ أَوْعِيَةُ الطَّلِبَاتِ، وَ تَفَسَّخَتْ دُونَ بُلُوغِ نَعْتِكَ الصِّفَاتُ، فَلَكَ الْعُلُوُّ الْأَعْلَى فَوْقَ كُلِّ عَالٍ، وَ الْجَلَالُ الْأَمْجَدُ فَوْقَ كُلِّ جَلَالٍ. كُلُّ جَلِيلٍ عِنْدَكَ صَغِيرٌ، وَ كُلُّ شَرِيفٍ فِي جَنْبِ شَرَفِكَ حَقِيرٌ، خَابَ الْوَافِدُونَ عَلَى غَيْرِكَ، وَ خَسِرَ الْمُتَعَرِّضُونَ إِلَّا لَكَ، وَ ضَاعَ الْمُلِمُّونَ إِلَّا بِكَ، وَ أَجْدَبَ الْمُنْتَجِعُونَ إِلَّا مَنِ انْتَجَعَ فَضْلَكَ بَابُكَ مَفْتُوحٌ لِلرَّاغِبِينَ، وَ جُودُكَ مُبَاحٌ لِلسَّائِلِينَ، وَ إِغَاثَتُكَ قَرِيبَةٌ مِنَ الْمُسْتَغِيثِينَ. لَا يَخِيبُ مِنْكَ الْآمِلُونَ، وَ لَا يَيْأَسُ مِنْ عَطَائِكَ الْمُتَعَرِّضُونَ، وَ لا يَشْقَى بِنَقِمَتِكَ الْمُسْتَغْفِرُونَ. رِزْقُكَ مَبْسُوطٌ لِمَنْ عَصَاكَ، وَ حِلْمُكَ مُعْتَرِضٌ لِمَنْ نَاوَاكَ، عَادَتُكَ الْإِحْسَانُ إِلَى الْمُسِيئِينَ، وَ سُنَّتُكَ الْإِبْقَاءُ عَلَى الْمُعْتَدِينَ حَتَّى لَقَدْ غَرَّتْهُمْ أَنَاتُكَ عَنِ الرُّجُوعِ، وَ صَدَّهُمْ إِمْهَالُكَ عَنِ النُّزُوعِ. وَ إِنَّمَا تَأَنَّيْتَ بِهِمْ لِيَفِيئُوا إِلَى أَمْرِكَ، وَ أَمْهَلْتَهُمْ ثِقَةً بِدَوَامِ مُلْكِكَ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ خَتَمْتَ لَهُ بِهَا، وَ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ خَذَلْتَهُ لَهَا. كُلُّهُمْ صَائِرُونَ، إِلَى حُكْمِكَ، وَ أَمُورُهُمْ آئِلَةٌ إِلَى أَمْرِكَ، لَمْ يَهِنْ عَلَى طُولِ مُدَّتِهِمْ سُلْطَانُكَ، وَ لَمْ يَدْحَضْ لِتَرْكِ مُعَاجَلَتِهِمْ بُرْهَانُكَ. حُجَّتُكَ قَائِمَةٌ لَا تُدْحَضُ، وَ سُلْطَانُكَ ثَابِتٌ لَا يَزُولُ، فَالْوَيْلُ الدَّائِمُ لِمَنْ جَنَحَ عَنْكَ، وَ الْخَيْبَةُ الْخَاذِلَةُ لِمَنْ خَابَ مِنْكَ، وَ الشَّقَاءُ الْأَشْقَى لِمَنِ اغْتَرَّ بِكَ. مَا أَكْثَرَ تَصَرُّفَهُ فِي عَذَابِكَ، وَ مَا أَطْوَلَ تَرَدُّدَهُ فِي عِقَابِكَ، وَ مَا أَبْعَدَ غَايَتَهُ مِنَ الْفَرَجِ، وَ مَا أَقْنَطَهُ مِنْ سُهُولَةِ الْمَخْرَجِ عَدْلًا مِنْ قَضَائِكَ لَا تَجُورُ فِيهِ، وَ إِنْصَافاً مِنْ حُكْمِكَ لَا تَحِيفُ عَلَيْهِ. فَقَدْ ظَاهَرْتَ الْحُجَجَ، وَ أَبْلَيْتَ الْأَعْذَارَ، وَ قَدْ تَقَدَّمْتَ بِالْوَعِيدِ، وَ تَلَطَّفْتَ فِي التَّرْغِيبِ، وَ ضَرَبْتَ الْأَمْثَالَ، وَ أَطَلْتَ الْإِمْهَالَ، وَ أَخَّرْتَ وَ أَنْتَ مُسْتَطِيعٌ لِلمُعَاجَلَةِ، وَ تَأَنَّيْتَ وَ أَنْتَ مَلِي‏ءٌ بِالْمُبَادَرَةِ لَمْ تَكُنْ أَنَاتُكَ عَجْزاً، وَ لَا إِمْهَالُكَ وَهْناً، وَ لَا إِمْسَاكُكَ غَفْلَةً، وَ لَا انْتِظَارُكَ مُدَارَاةً، بَلْ لِتَكُونَ حُجَّتُكَ أَبْلَغَ، وَ كَرَمُكَ أَكْمَلَ، وَ إِحْسَانُكَ أَوْفَى، وَ نِعْمَتُكَ أَتَمَّ، كُلُّ ذَلِكَ كَانَ وَ لَمْ تَزَلْ، وَ هُوَ كَائِنٌ وَ لَا تَزَالُ. حُجَّتُكَ أَجَلُّ مِنْ أَنْ تُوصَفَ بِكُلِّهَا، وَ مَجْدُكَ أَرْفَعُ مِنْ أَنْ يُحَدَّ بِكُنْهِهِ، وَ نِعْمَتُكَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى بِأَسْرِهَا، وَ إِحْسَانُكَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُشْكَرَ عَلَى أَقَلِّهِ وَ قَدْ قَصَّرَ بِيَ السُّكُوتُ عَنْ تَحْمِيدِكَ، وَ فَهَّهَنِيَ الْإِمْسَاكُ عَنْ تَمْجِيدِكَ، وَ قُصَارَايَ الْإِقْرَارُ بِالْحُسُورِ، لَا رَغْبَةً يَا إِلَهِي بَلْ عَجْزاً. فَهَا أَنَا ذَا أَؤُمُّكَ بِالْوِفَادَةِ، وَ أَسْأَلُكَ حُسْنَ الرِّفَادَةِ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اسْمَعْ نَجْوَايَ، وَ اسْتَجِبْ دُعَائِي، وَ لَا تَخْتِمْ يَوْمِي بِخَيْبَتِي، وَ لَا تَجْبَهْنِي بِالرَّدِّ فِي مَسْأَلَتِي، وَ أَكْرِمْ مِنْ عِنْدِكَ مُنْصَرَفِي، وَ إِلَيْكَ مُنْقَلَبِي، إِنَّكَ غَيْرُ ضَائِقٍ بِمَا تُرِيدُ، وَ لَا عَاجِزٍ عَمَّا تُسْأَلُ، وَ أَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ، وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

تاريخ : | | نویسنده : dlkon |
رپورتاژ
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
جشن عروسی
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
حمل نخاله ساختمانی و ضایعات عمرانی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
جدیدترین تجهیزات تالار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
دوربین مداربسته
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
روغن خراطین اصل
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
انجام پایان نامه مدیریت
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟

لینک های مفید
آموزش مجازی | تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.